Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Program studiów

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM

 

SEMESTR 1
Lp.
  Przedmiot Wykłady Ćwiczenia ECTS
1.
E Zarządzanie jakością 8 5 5
2. E Dokumentowanie i wdrażanie systemów jakości 15 10 6
3.
E Auditowanie i doskonalenie systemów 15 10 6
4.   Instrumentarium zarządzania jakością 10 10 4
5.   Normalizacja, akredytacja i certyfikacja 10 5 3
6.   Komputerowe wspomaganie systemów - 10 3
7.   Zarządzanie procesowe 5 7 3
Razem: 120 30
SEMESTR 2
1.   Prawo ekologiczne i ochrona środowiska 20 - 4
2. E System zarządzania środowiskowego 15 10 6
3. E System zarządzania bezpieczeństwem 10 10 6
4.   Analiza cyklu życia produktu 15 10 4
5.   Przepisy EMAS i wytyczne międzynarodowe 5 5 4
6. E Projektowanie i wdrażanie zintegrowanych
systemów zarządzania J, Ś i B
10 10 6
  E – egzamin                                             Razem:  120 30

 

SEMESTR 1

 

1. Zarządzanie jakością
dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz


Podstawowe pojęcia z zakresu jakości: jakość wyrobów i usług oraz sposoby ich oceny. Wymagania klientów i konstytuowanie cech jakościowych. Normy zarządzania jakością - geneza powstania, nowelizacje odmiany. Normy serii ISO 9000. Normy przemysłu motoryzacyjnego lotniczego,  systemy. Struktura, zawartość i wymagania norm ISO 9000. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) - elementy struktury i zarządzania, kierunki rozwoju,  zasady postępowania przy wdrażaniu.

 
2. Dokumentowanie i wdrażanie systemów jakości
dr hab. inż. Andrzej Pacana
, prof. PRz

Etapy wdrażania systemu jakości. Zarządzenie, harmonogram, szkolenia. Struktura dokumentacji. Szata graficzna dokumentacji. Zawartość treściowa dokumentacji. Procedury, karty procesu, instrukcje. Księga jakości(nieobowiązkowa). Polityka jakości. Zarządzanie ryzykiem. Udokumentowane informacje. Nadzór nad udokumentowaną informacją. Zagadnienia organizacyjne, korzyści i trudności związane z wdrożeniem systemu jakości Rola Pełnomocnika ds.SJ i zespołu wdrażającego. Struktury odpowiedzialności, zadania i kompetencje. obecne tendencje w zakresie zarządzania jakością.
 

3. Auditowanie i doskonalenie systemów
dr inż. Dorota Stadnicka


Audit. Norma PN - EN ISO 19011:2012. Rodzaje auditów. Etapy auditu. Zainicjowanie auditu. Przygotowanie auditu. Przeprowadzenie auditu. Działania poauditowe. Działania korygujące i zapobiegawcze. Przegląd zarządzania.. Auditorzy. Wymagania. Rola. Sposoby prowadzenia auditu. Wybrane metody doskonalenia systemów. Efektywność SJ. Koszty jakości.

 

4. Instrumentarium zarządzania jakością
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Podział instrumentów zarządzania jakością. Zasady zarządzania jakością. Zasady Deminga. Zasada ciągłego doskonalenia procesów. Zasada Just In Time. Zasada Poka-Yoke. Metody zarządzania jakością. Metody prewencyjne. Metody planowania jakości. FMEA konstrukcji i procesu. Metody projektowania dla jakości. QFD. Metody projektowania parametrów procesu. Metody klasyczne. Metoda Shainin. Metoda Taguchi. Metody kontroli jakości. Kontrola 100%. Statystyczne kontrole odbiorcze. Statystyczna kontrola dostawcy. Statystyczne sterowanie procesem. Metody pracy zespołowej. Narzędzia zarządzania jakością. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością. Nowe narzędzia zarządzania jakością. Strategiczne narzędzia zarządzania jakością.

 

5. Normalizacja, akredytacja i certyfikacja
Dr inż. Katarzyna Antosz

Podstawowe pojęcia, omówienie systemów akredytacji i certyfikacji w Polsce oraz krajach UE; certyfikacja systemów jakości i certyfikacja wyrobów, oznaczenie CE. Wzajemne uznawanie akredytacji, omówienie i interpretacja norm PN-EN serii 45000, ISO 17000 oraz przewodników ISO dotyczących badań i oceny oraz certyfikacji/rejestracji. Normalizacja. Certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna, wzajemne uznawanie wyników badań i certyfikatów.

 
6. Komputerowe wspomaganie systemów
dr inż. Ryszard Perłowski

Systemy i programy nadzorujące obieg i generowanie dokumentów zgodnie ze standardami norm ISO serii 9000. Nadzór na auditami. Środki pomiarowe. Systemy: NND Integrum, SAP moduł Quality Managament.

 

7. Zarządzanie procesowe
dr  inż. Dorota Stadnicka

Procesy jako podstawa systemów. Rodzaje procesów. Identyfikacja procesów. Nadzorowanie i monitorowanie procesów. Mierniki ilościowe i jakościowe procesów. Zasady zarządzania procesami. Procesowe ujęcie zarządzania zgodnego z ISO 9000. Zasady analizy, modelowania i ulepszania procesów. Sposoby optymalizowania procesów i kryteria takiej optymalizacji.

 

SEMESTR 2

 

1. Prawo ekologiczne i ochrona środowiska
dr hab. inż Witold Niemiec, prof. PRz

System prawny, prawo karne, cywilne, administracyjne w dziedzinie ekologii, normy techniczne, dziedziny prawa ekologicznego, hierarchia norm prawnych, prawo Unii Europejskiej, Rozporządzenia UE, Dyrektywy UE, normy prawa międzynarodowego, ustawy krajowe, system prawny ochrony środowiska, organizacja administracji w zakresie ochrony środowiska, działalność inwestycyjna a ochrona środowiska. Podstawy stosowania rozporządzenia, polityka ekologiczna, raport ekologiczny, cele ekologiczne, program ekologiczny, system zarządzania środowiskowego, oświadczenie ekologiczne, audit ekologiczny, walidacja i rejestracja, EMAS. Œrodowisko naturalne - charakterystyka podstawowych elementów: atmosfera, woda, gleba. Układy ekologiczne: autekologia (organizmy a środowisko), synekologia (poziom gatunkowy i ujęcie ekosystemowe). Typy ekosystemów. Zwrotne oddziaływanie czynników środowiska i żywych układów. Chemiczne zagrożenia środowiska. Ochrona ekosystemów atmosferycznych, wodnych, leśnych, ekologia krajobrazu.
 
2. System zarządzania środowiskowego
dr hab. inż. Andrzej Pacana
, prof. PRz

Podstawowe pojęcia w SZ
Ś, norma ISO 14001 - struktura i wymagania, dokumentacja SZŚ, audit systemu zarządzania środowiskiem, kwalifikacje i odpowiedzialność auditorów, przygotowanie do auditu, plan auditu, spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, certyfikat systemu zarządzania środowiskowego, narzędzia i metody zarządzania środowiskowego, równoległe stosowanie norm ISO 9000 i ISO 14000.
 
3. System zarządzania bezpieczeństwem
dr inż. Stadnicka Dorota

Normy krajowe i zagraniczne formułujące wymagania. Polityka i cele bezpieczeństwa. Dokumentacja, audity i przeglądy bezpieczeństwa. Struktura organizacyjna i odpowiedzialność. Wymagania bezpieczeństwa formułowane w normach PN-N-18000; OHSAS 18000, PN-ISO 14000. Działania i przedsięwzięcia w celu doskonalenia bezpieczeństwa. Przygotowanie systemu do certyfikacji i certyfikacja. Doskonalenie systemu i procesy integracyjne z innymi systemami.
 
4. Analiza cyklu życia produktu
dr hab. inż. Władysław Zielecki
, prof. PRz

Cykl życia wyrobu a cykl życia procesu. Etapy cyklu życia wyrobu. Wymagania środowiskowe i bezpieczeństwa względem wyrobów. Metodologia badania zagrożeń. Problemy środowiskowe w cyklu życia wyrobu (Etap procesów projektowania i rozwoju, Etap procesów zaopatrzeniowych, Etap procesów wytwarzania, Etap procesów kontroli i badań końcowych, Etap procesów eksploatacji).
 
5. Przepisy EMAS i wytyczne międzynarodowe
dr hab. inż. Andrzej Pacana
, prof. PRz

Wymagania Rozporządzenia Rady Europy EMAS, EMAS II i EMAS III. Wymagania zawarte w załącznikach EMAS, Raport środowiskowy, Rejestracja w systemie EMAS, Akredytowani weryfikatorzy, Organ rejestrujący, System rejestracji w Polsce.

 

6. Projektowanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania J, Ś i B
dr inż. Stadnicka Dorota


Wymagania wstępne i odrębne w normach ISO serii 9000:2015 oraz PN-EN ISO 14000:2015, PN-N-18000 (OHSAS 18000, BS 8800). Możliwe wspólne dokumenty w integrowanych systemach: ISO 9000 + ISO 14000; ISO 9000 + PN-N-18000; ISO 14000 + PN-N-18000; ISO 9000 + ISO 14000 + PN-N-18000. Integracja zapisów, auditów i przeglądów. Integracja procesów certyfikacyjnych. Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem z systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Kierunki doskonalenia systemów zintegrowanych. Przewidywane nowelizacje norm.

 


do góry

Powyższe treści mają charakter informacyjny